मुख्य पान |  संपर्क साधा  |  लॉगिन

आत्मा व्यवस्थापन समिति

अ.क्र. फोटो माहिती
1 नाव: श्री बसवराज भिमाप्पा मास्तोळी
विभाग: आत्मा कृषी विभाग
हुद्दा: अध्यक्ष
मोबाईल नं. 2332601011
2 नाव: श्री बसवराज भिमाप्पा मास्तोळी
विभाग: जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सांगली
हुद्दा: सदस्य
मोबाईल नं. ०२३३२६०१४१२
3 नाव: डॉ.दिलीप कठमाळे
विभाग: कृषी संशोधन केंद्र डिग्रज
हुद्दा: सदस्य
मोबाईल नं. 9405267061
4 नाव: श्री अस्लम शेख
विभाग: कृषी विज्ञान केंद्र, कांचनपूर
हुद्दा: सदस्य
मोबाईल नं. 9284126382
5 नाव: श्री जी.डी.गावित
विभाग: जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा जिल्हा परिषद सांगली
हुद्दा: सदस्य
मोबाईल नं. 9657178032
6 नाव: श्री आर एस पुजारी
विभाग: जिल्हा अग्रणी बँक, बँक ऑफ इंडिया
हुद्दा: सदस्य
मोबाईल नं. 9674419043
7 नाव: श्री नितीन कोळेकर
विभाग: महाव्यवस्थापक,जिल्हा उद्योग केंद्र सांगली
हुद्दा: सदस्य
मोबाईल नं. 9960687492
8 नाव: डॉ. संजय धकाते
विभाग: सहा. आयुक्त जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी सांगली
हुद्दा: सदस्य
मोबाईल नं. 9423624223
9 नाव: श्री पी जे पाटील
विभाग: रेशीम विकास कार्यालय सांगली
हुद्दा: सदस्य
मोबाईल नं. 8421218495
10 नाव: श्री अमर पाटील
विभाग: सहा. आयुक्त मत्स्य विभाग सांगली
हुद्दा: सदस्य
मोबाईल नं. 7498446563