मुख्य पान |  संपर्क साधा  |  लॉगिन

जिल्हा नियामक मंडळ

अ.क्र. फोटो माहिती
1 नाव: मा. डॉ. अभिजित चौधरी (भा.प्र.से.)
विभाग: जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगली.
हुद्दा: अध्यक्ष
मोबाईल नं. ०२३३ – २६००१८५
2 नाव: श्री. अभिजीत राऊत (भा.प्र.से.)
विभाग: मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, सांगली
हुद्दा: उपाध्यक्ष
मोबाईल नं. 02332373008
3 नाव: डॉ.दिलीप कठमाळे
विभाग: कृषी संशोधन केंद्र डिग्रज
हुद्दा: सदस्य
मोबाईल नं. ९४०५२६७०६१
4 नाव: श्री अस्लम शेख
विभाग: कृषी विज्ञान केंद्र, कांचनपूर
हुद्दा: सदस्य
मोबाईल नं. ९२८४१२६३८२
5 नाव: श्री जी.डी.गावित
विभाग: जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा जिल्हा परिषद सांगली
हुद्दा: सदस्य
मोबाईल नं. ९६५७१७८०३२
6 नाव: श्री आर एस पुजारी
विभाग: जिल्हा अग्रणी बँक, बँक ऑफ इंडिया
हुद्दा: सदस्य
मोबाईल नं. 9674419043
7 नाव: श्री नितीन कोळेकर
विभाग: महाव्यवस्थापक,जिल्हा उद्योग केंद्र सांगली
हुद्दा: सदस्य
मोबाईल नं. ९९६०६८७४९२
8 नाव: डॉ. संजय धकाते
विभाग: सहा. आयुक्त जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी सांगली
हुद्दा: सदस्य
मोबाईल नं. ९४२३६२४२२३
9 नाव: श्री पी जे पाटील
विभाग: रेशीम विकास कार्यालय सांगली
हुद्दा: सदस्य
मोबाईल नं. ८४२१२१८४९५
10 नाव: श्री अमर पाटील
विभाग: सहा. आयुक्त मत्स्य विभाग सांगली
हुद्दा: सदस्य
मोबाईल नं. ७४९८४४६५६३
11 नाव: श्री बसवराज भिमाप्पा मास्तोळी
विभाग: आत्मा कृषी विभाग
हुद्दा: प्रकल्प संचालक आत्मा
मोबाईल नं. 02332601011